باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی نسبت جهان های موازی و ایمان به آخرت در قرآن کریم»

دانشجو: سعید شهرابی

استاد راهنما: دکتر زهرا کاشانیها

استاد مشاور: دکتر حسین صفره

استاد داور خارجی: دکتر مرضیه محصص
استاد داور داخلی: دکتر حسن زرنوشه فراهانی


تاريخ: 1397/12/25
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: معارف اسلامی
دانشکده علوم انسانی