باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی میزان اجرایی شدن سند تحول بنیادین در هنرستانهای شهر تهران در سال 96-95 (زیر نظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی)»

دانشجو: خدیجه عنصری

استاد راهنما: دکتر عباس صدری

استاد مشاور: دکتر سعید جعفرپور منفرد

استاد داور خارجی: دکتر مسعود حقیقی
استاد داور داخلی: دکتر علیرضا عصاره


تاريخ: 1397/12/26
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 09:00

گروه آموزشی: علوم تربیتی
دانشکده علوم انسانی