باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«نفس شناسی و راههای اصلاح آن در صحیفه سجادیه»

دانشجو: فرشته فرد سرخنی

استاد راهنما: دکتر زهرا کاشانیها

استاد مشاور: دکتر حسین صفره

استاد داور خارجی: دکتر مرضیه محصص
استاد داور داخلی: دکتر حسن زرنوشه فراهانی


تاريخ: 1397/07/22
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 14:00

گروه آموزشی: معارف اسلامی
دانشکده علوم انسانی