باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی عوامل موثر بر عدم استقبال دانش آموزان پایه نهم برای انتخاب رشته و گرایش به فنی و حرفه ای»

دانشجو: سید تقی عبدالهی بهنمیری

استاد راهنما: دکتر فاطمه خالوندی

استاد مشاور: دکتر سعید جعفرپور منفرد

استاد داور خارجی: دکتر اکبر رهنما
استاد داور داخلی: دکتر صادق نصری


تاريخ: 1397/07/22
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 14:00

گروه آموزشی: علوم تربیتی
دانشکده علوم انسانی