باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی تأثیر شیوه درس‌پژوهی در افزایش خلاقیت و ایجاد انگیزه دانش‌آموزان در درس هنر دوره راهنمایی منطقه رزن»

دانشجو: مصطفی فتحی

استاد راهنما: دکتر علیرضا عصاره

استاد مشاور: دکتر غلامعلی احمدی

استاد داور خارجی: دکتر مسعود حقیقی
استاد داور داخلی: دکتر سید محمد رضا امام جمعه


تاريخ: 1397/11/29
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: علوم تربیتی
دانشکده علوم انسانی