باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تاثیر ارزیابی تکوینی بر مهارت درک مطلب و انگیزه دانش آموزان زبان انگلیسی»

دانشجو: احسان روحی

استاد راهنما: دکتر رضا نجاتی

استاد مشاور: دکتر مریم مشکوة

استاد داور خارجی: دکتر اسمعیل علی سلیمی
استاد داور داخلی: دکتر مهرک رحیمی


تاريخ: 1398/07/24
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 09:00

گروه آموزشی: زبان انگلیسی
دانشکده علوم انسانی