باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مقایسه تطبیقی توحید در قرآن و انجیل برنابا»

دانشجو: حیدر علی طالبی

استاد راهنما: دکتر زهرا کاشانیها

استاد مشاور: دکتر علی اکبر شایسته نژاد

استاد داور خارجی: دکتر مرضیه محصص
استاد داور داخلی: دکتر حسین صفره


تاريخ: 1397/11/24
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: معارف اسلامی
دانشکده علوم انسانی