باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی سکولاریسم از دیدگاه چارلز تیلور و شهید مرتضی مطهری»

دانشجو: بهاره علوی ثابت

استاد راهنما: دکتر حسین صفره

استاد مشاور: دکتر حسن زرنوشه فراهانی

استاد داور خارجی: دکتر ذکریا بهارنژاد
استاد داور داخلی: دکتر زهرا کاشانیها


تاريخ: 1397/07/23
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 12:30

گروه آموزشی: معارف اسلامی
دانشکده علوم انسانی