باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«اثربخشی آموزش گروهی ذهن آگاهی بر افزایش هوش هیجانی و معنوی»

دانشجو: معصومه خسروی

استاد راهنما: دکتر جمشید جراره

استاد مشاور: دکتر نجف طهماسبی پور

استاد داور خارجی: دکتر سعید مذبوحی
استاد داور داخلی: دکتر صادق نصری


تاريخ: 1397/09/26
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: علوم تربیتی
دانشکده علوم انسانی