باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی تناوب استفاده از استراتژی های یادگیری زبان توسط دانش آموزان فارسی و آذری-فارسی زبان در یادگیری زبان انگلیسی»

دانشجو: نسرین عبازاده

استاد راهنما: دکتر زهرا چراغی

استاد مشاور: دکتر رضا نجاتی

استاد داور خارجی: دکتر اسمعیل علی سلیمی
استاد داور داخلی: دکتر مودت سعیدی


تاريخ: 1398/07/24
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: زبان انگلیسی
دانشکده علوم انسانی