باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«عدالت سیاسی از نظر فارابی و نوام چامسکی»

دانشجو: نگار کاییدی

استاد راهنما: دکتر زهرا کاشانیها

استاد مشاور: دکتر عبداله صلواتی

استاد داور خارجی: دکتر ذکریا بهارنژاد
استاد داور داخلی: دکتر حسین صفره


تاريخ: 1397/07/23
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 09:00

گروه آموزشی: معارف اسلامی
دانشکده علوم انسانی