باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی سواد رسانه های در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی»

دانشجو: نیره سادات شریفی

استاد راهنما: دکتر سید محمد رضا امام جمعه

استاد مشاور: دکتر غلامعلی احمدی

استاد داور خارجی: دکتر اکبر رهنما
استاد داور داخلی: دکتر علیرضا عصاره


تاريخ: 1398/07/22
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 09:00

گروه آموزشی: علوم تربیتی
دانشکده علوم انسانی