باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«رابطه بین مهارت مدیریت کلاس معلمهای زبان انگلیسی و فرسودگی شغلی»

دانشجو: پریسا نوابی قمصری

استاد راهنما: دکتر رضا نجاتی

استاد مشاور: دکتر مهرک رحیمی

استاد داور خارجی: دکتر اسمعیل علی سلیمی
استاد داور داخلی: دکتر مریم مشکوة


تاريخ: 1398/07/24
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: زبان انگلیسی
دانشکده علوم انسانی