باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی نگرش دانشجویان ایرانی نسبت به استفاده از نرم افزار اصلاح-خودکار و نقش آن در یادگیری زبان انگلیسی»

دانشجو: علی شهریاری

استاد راهنما: دکتر مهرک رحیمی

استاد مشاور: دکتر رضا نجاتی

استاد داور خارجی: دکتر اسمعیل علی سلیمی
استاد داور داخلی: دکتر مریم مشکوة


تاريخ: 1398/07/24
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: زبان انگلیسی
دانشکده علوم انسانی