باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«سبک شناسی دیوان ضیاءالدین خجندی»

دانشجو: زهرا نام آور

استاد راهنما: دکتر یداله بهمنی مطلق

استاد مشاور: دکتر علی اکبر افراسیاب پور

استاد داور خارجی: دکتر عبدالرضا سیف
استاد داور داخلی: دکتر زیبا اسماعیلی


تاريخ: 1397/07/04
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: ادبیات فارسی
دانشکده علوم انسانی