باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی تطبیقی اخلاق زیست محیطی از دیدگاه سهروردی و تام ریگان»

دانشجو: سیده حلیمه حسینی

استاد راهنما: دکتر عبداله صلواتی

استاد مشاور: دکتر عین اله خادمی

استاد داور خارجی: دکتر ذکریا بهارنژاد
استاد داور داخلی: دکتر محمد عترت دوست


تاريخ: 1398/07/20
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 12:30

گروه آموزشی: معارف اسلامی
دانشکده علوم انسانی