باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«ماهیت نفس از دیدگاه ملاصدرا و عضدالدین ایجی و عزیزالدین نسفی»

دانشجو: خدیجه یزدانی زاد

استاد راهنما: دکتر زهرا کاشانیها

استاد مشاور: دکتر عین اله خادمی

استاد داور خارجی: دکتر شهناز شایان فر
استاد داور داخلی: دکتر حسین صفره


تاريخ: 1397/11/28
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 11:30

گروه آموزشی: معارف اسلامی
دانشکده علوم انسانی