باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«نقش تکریم و عزت نفس در تربیت انسان از منظر نهج البلاغه»

دانشجو: طیبه آبنیکی

استاد راهنما: دکتر زهرا کاشانیها

استاد مشاور: دکتر حسین صفره

استاد داور خارجی: دکتر مرضیه محصص
استاد داور داخلی: دکتر حسن زرنوشه فراهانی


تاريخ: 1397/07/22
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: معارف اسلامی
دانشکده علوم انسانی