باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تشکیک و کارکردهای آن از دیدگاه سهروردی و علامه طباطبایی»

دانشجو: فرح افشار

استاد راهنما: دکتر عین اله خادمی

استاد مشاور: دکتر عبداله صلواتی

استاد داور خارجی: دکتر شهناز شایان فر
استاد داور داخلی: دکتر حسین صفره


تاريخ: 1398/07/23
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 15:30

گروه آموزشی: معارف اسلامی
دانشکده علوم انسانی