باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«رابطه ی بین استفاده از موبایل برای یادگیری و درک مطلب زبان اموزان ایرانی»

دانشجو: مرتضی محمودزاده

استاد راهنما: دکتر مریم مشکوة

استاد مشاور: دکتر رضا نجاتی

استاد داور خارجی: دکتر علیرضا کربلایی
استاد داور داخلی: دکتر مهرک رحیمی


تاريخ: 1398/07/23
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 08:00

گروه آموزشی: زبان انگلیسی
دانشکده علوم انسانی