باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی اثربخشی بازی های رایانه ای بر بهبود توجه و حافظه کاری کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی»

دانشجو: محدثه عزیزاللهی

استاد راهنما: دکتر فریده حمیدی

استاد مشاور: دکتر جواد راستی

استاد داور خارجی: دکتر ابوالقاسم خوش کنش
استاد داور داخلی: دکتر نجف طهماسبی پور


تاريخ: 1398/03/26
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 13:30

گروه آموزشی: علوم تربیتی
دانشکده علوم انسانی