باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«رابطه بین نقش هوشهای چندگانه، استراتژیهای فراشناخت خواندن و درک مطلب زبان آموزان کلاس دوازدهم در ایران»

دانشجو: پرویز پارسا منش

استاد راهنما: دکتر رضا نجاتی

استاد مشاور: دکتر مریم مشکوة

استاد داور خارجی: دکتر معصومه احمدی شیرازی
استاد داور داخلی: دکتر مهرک رحیمی


تاريخ: 1398/07/23
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: زبان انگلیسی
دانشکده علوم انسانی