باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تحلیل عوامل و آثار مودت و محبت در اصول کافی»

دانشجو: رقیه ناصری

استاد راهنما: دکتر سید محسن میرباقری

استاد مشاور: دکتر حسین صفره

استاد داور خارجی: دکتر مرضیه محصص
استاد داور داخلی: دکتر زهرا کاشانیها


تاريخ: 1397/12/25
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 11:00

گروه آموزشی: معارف اسلامی
دانشکده علوم انسانی