باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی رابطه تاب آوری و خودپنداره تحصیلی بر مطلوبیت اجتماعی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان گنبد کاووس»

دانشجو: عبدالکریم محمدی

استاد راهنما: دکتر نجف طهماسبی پور

استاد مشاور: دکتر صادق نصری

استاد داور خارجی: دکتر پریسا تجلی
استاد داور داخلی: دکتر بهرام صالح صدق پور


تاريخ: 1397/07/07
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: علوم تربیتی
دانشکده علوم انسانی