باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تأثیر سبک رهبری مدیر مدرسه بر ایجاد جامعه یادگیرنده حرفه ای معلمان در دبیرستان های متوسطه دوره اول شهر تهران»

دانشجو: کاظم هرمزی نصیری

استاد راهنما: دکتر فاطمه خالوندی

استاد مشاور: دکتر رضا ساکی

استاد داور خارجی: دکتر اکبر رهنما
استاد داور داخلی: دکتر صادق نصری


تاريخ: 1397/07/22
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: علوم تربیتی
دانشکده علوم انسانی