باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی تطبیقی علت غایی از دیدگاه فخر رازی، سهروردی و ملاصدرا»

دانشجو: فاطمه خدابنده لو

استاد راهنما: دکتر عبداله صلواتی

استاد مشاور: دکتر عین اله خادمی

استاد داور خارجی: دکتر رضا ماحوزی
استاد داور داخلی: دکتر زهرا کاشانیها


تاريخ: 1397/07/24
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: معارف اسلامی
دانشکده علوم انسانی