باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«رابطه بین فرسودگی شغلی، تاب آوری و خودکارآمدی معلم های زبان انگلیسی»

دانشجو: سحرناز بداغی

استاد راهنما: دکتر مریم مشکوة

استاد مشاور: دکتر مهرک رحیمی

استاد داور خارجی: دکتر محمد حسین نوروزی
استاد داور داخلی: دکتر رضا نجاتی


تاريخ: 1397/07/23
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: زبان انگلیسی
دانشکده علوم انسانی