باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی مساله دفاع و جهاد از دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبایی»

دانشجو: کیوان رحیمی

استاد راهنما: دکتر سید محسن میرباقری

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر رضا ماحوزی
استاد داور داخلی: دکتر زهرا کاشانیها


تاريخ: 1397/07/07
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 09:00

گروه آموزشی: معارف اسلامی
دانشکده علوم انسانی