باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«نگرش تطبیقی بر رویکرد ابن تیمیه و علامه حلی در بحث امامت و خلافت»

دانشجو: ادیب محمدی اصل

استاد راهنما: دکتر حسین صفره

استاد مشاور: دکتر عین اله خادمی

استاد داور خارجی: دکتر شهناز شایان فر
استاد داور داخلی: دکتر عبداله صلواتی


تاريخ: 1397/07/23
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: معارف اسلامی
دانشکده علوم انسانی