باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی مشکلات آموزشی و تحصیلی دانش آموزان زیر 15 سال مبتلا به سرطان به منظور ارائه راهکارها و پیشنهادهای آموزشی: مطالعه کیفی»

دانشجو: مریم رضوان

استاد راهنما: دکتر رضا ساکی

استاد مشاور: دکتر سید محمد رضا امام جمعه

استاد داور خارجی: دکتر اکبر رهنما
استاد داور داخلی: دکتر فاطمه خالوندی


تاريخ: 1397/08/21
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 11:30

گروه آموزشی: علوم تربیتی
دانشکده علوم انسانی