باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«پایش وضعیت هوشمند گیربکس تورین باد مبتنی بر رفتار نرمال اطلاعات اسکادا و استانه تطبیقی»

دانشجو: فاطمه رضایی

استاد راهنما: دکتر محمدحسین رفان

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر امین رمضانی
استاد داور داخلی: دکتر پرویز امیری


تاريخ: 1398/07/22
مکان: سالن 2
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: الکترونیک و مخابرات
دانشکده مهندسی برق