باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تخصیص منابع و کنترل توان د رارتباطات دستگاه به دستگاه زیر نشانی با برداشت انرژی»

دانشجو: شیوا ربیعیان

استاد راهنما: دکتر شهریار شیروانی مقدم

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر سید محمد رضوی زاده
استاد داور داخلی: دکتر نصور باقری


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن 1
ساعت: 07:30

گروه آموزشی: الکترونیک و مخابرات
دانشکده مهندسی برق