باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«کاهش سطح گلبرگ های فرعی در آنت های بازتابنده»

دانشجو: سید میلاد حسینی

استاد راهنما: دکتر سید محمد هاشمی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر وحید نیری
استاد داور داخلی: دکتر فاطمه گران قراخیلی


تاريخ: 1398/11/29
مکان: سالن 1
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: الکترونیک و مخابرات
دانشکده مهندسی برق