باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز بهره متغیرسی ماس پهن باند برای کاربردهای RF»

دانشجو: فرزانه سلیمانی

استاد راهنما: دکتر پرویز امیری

استاد مشاور: دکتر محمدحسین مقامی

استاد داور خارجی: دکتر حسین شمسی
استاد داور داخلی: دکتر فاطمه گران قراخیلی


تاريخ: 1398/07/22
مکان: سالن2
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: الکترونیک و مخابرات
دانشکده مهندسی برق