باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی و شبیه سازی آنتن و شبکه تطبیق امپدانس باهدف برداشت انرژی فرکانس رادیویی پهن باند و چند حاملی»

دانشجو: پیمان حسنی

استاد راهنما: دکتر سید محمد هاشمی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر بهبد قلمکاری
استاد داور داخلی: دکتر فاطمه گران قراخیلی


تاريخ: 1397/12/01
مکان: سالن 1
ساعت: 13:30

گروه آموزشی: الکترونیک و مخابرات
دانشکده مهندسی برق