باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«کاهش سطح مقطع راداری بااستفاده از طراحی و شبیه سازی سلول فرارویه»

دانشجو: سیدمحمدجواد نیکوئی

استاد راهنما: دکتر سید محمد هاشمی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر رقیه کریم زاده
استاد داور داخلی: دکتر فاطمه گران قراخیلی


تاريخ: 1398/07/24
مکان: سالن 1
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: الکترونیک و مخابرات
دانشکده مهندسی برق