باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی، ساخت و بهینه سازی آنتن موج نشتی SIW با استفاده از سطح فرارویه برای کاربردهای باند x»

دانشجو: سجاد شهباززاده

استاد راهنما: دکتر فاطمه گران قراخیلی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر رقیه کریم زاده
استاد داور داخلی: دکتر سید محمد هاشمی


تاريخ: 1398/07/24
مکان: سالن 1
ساعت: 0900

گروه آموزشی: الکترونیک و مخابرات
دانشکده مهندسی برق