باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مدل سازی ماشین سنکرون قطب برجسته تقویت شده با آهنربا و بررسی اثر آن روی عملکرد ماشین»

دانشجو: مهدیس واحدی

استاد راهنما: دکتر پیمان نادری

استاد مشاور: دکتر عباس شیری

استاد داور خارجی: دکتر جلال نظرزاده
استاد داور داخلی: دکتر علیرضا داوری


تاريخ: 1397/10/25
مکان: سالن 1
ساعت: 08:30

گروه آموزشی: قدرت و کنترل
دانشکده مهندسی برق