باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی و بهینه سازی ماشین های سنکرون خطی»

دانشجو: سهیل فتاحپور روشن

استاد راهنما: دکتر عباس شیری

استاد مشاور: دکتر پیمان نادری

استاد داور خارجی: دکتر فرید توتونچیان
استاد داور داخلی: دکتر رضا قندهاری


تاريخ: 1398/11/28
مکان: سالن 1
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: قدرت و کنترل
دانشکده مهندسی برق