باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی و شبیه سازی یک تقویت کنننده سیگنال عصبی ولتاژ و توان پایین با قابلیت تنظیم بهره ولتاژ و پهنای باند قابل کاشت در بدن»

دانشجو: طاهره سلسله

استاد راهنما: دکتر محمدحسین مقامی

استاد مشاور: دکتر پرویز امیری

استاد داور خارجی: دکتر حسین شمسی
استاد داور داخلی: دکتر محمود صیفوری


تاريخ: 1398/07/23
مکان: سالن 1
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: الکترونیک و مخابرات
دانشکده مهندسی برق