باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«ارائه یک روش مقیاس پذیر برای آشکار سازی داده ی پرت باتوزیع کردن داده ها»

دانشجو: رضا رزم آرا

استاد راهنما: دکتر زهرا میرزا مومن

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر بهروز مینایی
استاد داور داخلی: دکتر احسان پازوکی


تاريخ: 1399/06/26
مکان: .... ..
ساعت: 09

گروه آموزشی: کامپیوتر
دانشکده مهندسی کامپیوتر