باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«زمان بندی چراغ های راهنمایی مبتنی بر سیستم های چند عامله»

دانشجو: سارا صیادی

استاد راهنما: دکتر اکرم بیگی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر سیدحسین خواسته
استاد داور داخلی: دکتر احسان پازوکی


تاريخ: 1398/11/27
مکان: دانشکده مهندسی کامپیوتر سالن اجتماعات
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: کامپیوتر
دانشکده مهندسی کامپیوتر