باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«ترکیب گرافهای مختلف به منظور بهبود کارایی در یادگیری نیمه نظارتی»

دانشجو: سعیده بهرامی پاوه

استاد راهنما: دکتر علیرضا بساق زاده

استاد مشاور: دکتر فادی دورنائیکا

استاد داور خارجی: دکتر منصور جم زاد
استاد داور داخلی: دکتر سید حمید امیری


تاريخ: 1397/07/01
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی کامپیوتر
ساعت: 11:00

گروه آموزشی: کامپیوتر
دانشکده مهندسی کامپیوتر