باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی و پیاده سازی یک مدل رده بند ترکیبی مبتنی بر درخت تصمیم با استفاده از ماشین بردار پشتیبان»

دانشجو: سعیده مرادی

استاد راهنما: دکتر زهرا میرزا مومن

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر بهروز مینایی
استاد داور داخلی: دکتر سید حمید امیری


تاريخ: 1399/06/30
مکان: مجازی
ساعت: 1700

گروه آموزشی: کامپیوتر
دانشکده مهندسی کامپیوتر