باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«افزایش سود آوری در بازار برق با استفاده از تکنیک های یادگیری چند عامله»

دانشجو: امین اکبریان

استاد راهنما: دکتر اکرم بیگی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر سیدحسین خواسته
استاد داور داخلی: دکتر احسان پازوکی


تاريخ: 1398/11/27
مکان: دانشکده مهندسی کامپیوتر سالن اجتماعات
ساعت: 14:00

گروه آموزشی: کامپیوتر
دانشکده مهندسی کامپیوتر