باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«یک روش مقیاس پذیر برای تشخیص داده پرت در تحلیل داده های جریانی»

دانشجو: سید مهدی حسینی

استاد راهنما: دکتر زهرا میرزا مومن

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر سعید صدیقیان کاشی
استاد داور داخلی: دکتر نگین دانشپور


تاريخ: 1397/07/25
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی کامپیوتر
ساعت: 08:00

گروه آموزشی: کامپیوتر
دانشکده مهندسی کامپیوتر