باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بهبود رده بندی چند برچسبی سلسله مراتبی برای گراف های جهت دار بدون دور»

دانشجو: علی مردانی

استاد راهنما: دکتر زهرا میرزا مومن

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر بابک ناصرشریف
استاد داور داخلی: دکتر حمید رضا رشیدی کنعان


تاريخ: 1397/11/24
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی کامپیوتر
ساعت: 08:00

گروه آموزشی: کامپیوتر
دانشکده مهندسی کامپیوتر