باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«ارائه یک راهکار مکانمند به منظور طراحی مسیرهای ویژه شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره»

دانشجو: نادیا منصوری

استاد راهنما: دکتر فرهاد حسینعلی
دکتر سعید بهزادی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر علی اصغر آل شیخ
استاد داور داخلی: دکتر مهدی عربی


تاريخ: 1398/06/04
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 11:00

گروه آموزشی: نقشه برداری
دانشکده مهندسی عمران