باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی و مقایسه چسب های مورد استفاده در صنایع چوب»

دانشجو: محمود تیموری مفرد

استاد راهنما: دکتر پانته آ عمرانی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر حبیب اله خادمی اسلام
استاد داور داخلی: دکتر حسین رنگ آور


تاريخ: 1397/11/29
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: صنایع چوب
دانشکده مهندسی عمران