باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی کاربرد کیتوزان بعنوان رزین طبیعی در ساخت تخته چند لایه بعنوان کامپوزیت سبز»

دانشجو: وحید حیدری

استاد راهنما: دکتر آیسونا طلائی

استاد مشاور: دکتر علیرضا عشوری

استاد داور خارجی: دکتر حبیب اله خادمی اسلام
استاد داور داخلی: دکتر محمد غفرانی


تاريخ: 1398/07/23
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: صنایع چوب
دانشکده مهندسی عمران